Home Technológia Kovanie
Kovanie

www.maco.atOkno je systém pozostávajúci z rôznych prvkov, ktorým treba dať správny tvar, spracovanie, a potom ich spojiť do funkčného celku. Základný rám treba spojiť s krídlom, ktoré sa musí dať otvárať, sklápať alebo len potvoriť. Musí sa dať zamknúť, zároveň musí zabrániť aj násilnému vniknutiu. Kovanie v oknách modernej konštrukcie je celoobvodové a zaisťuje uzatvorenie, utesnenie a rôzne varianty vetrania. Kovanie Maco spĺňa tieto požiadavky na okenné kovanie a dajú sa zhrnúť do štyroch kvalitatívnych atribútov: funkčnosť, bezpečnosť, komfort a kompatibilita.

 


Kovanie MACOFunkčnosť
Kovanie zaisťuje jednoduché ovládanie, tesnenie a uzamykanie okenného prvku. Zároveň umožňuje rôzne režimy vetrania s ohľadom na ročné obdobie a konkrétne klimatické podmienky. Jedným z využívaných spôsobov je vetranie nárazové, keď sa okno na krátky čas úplne otvorí. V zimných mesiacoch, keď vonkajšia teplota klesne pod 0 °C, je tento spôsob jediným správnym spôsobom vetrania. Ďalším spôsobom je trvalé vetranie, ktoré nám umožní sklopná poloha okna. Tento spôsob je správny v letných mesiacoch a vtedy, keď je rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou minimálny. Na prechodné obdobie roka, kedy teplota ešte neklesá pod 0°C je ideálne tzv. úsporné vetranie - mikroventilácia. Tento spôsob vetrania docielime použitím nožníc so škárovým vetraním a použitím kľučky so 45 ° rastrom. Výhodou tohto spôsobu je, že nevyžaduje žiadne dodatočné nastavenia. Okno sa dá mierne sklopiť tak, že medzera medzi krídlom a rámom je 13 mm. Mikroventilácia umožňuje dostatočnú výmenu vzduchu v miestnosti v takej miere, aby vzduch bol hygienicky čistý a zároveň sa teplota v miestnosti výrazne neochladila. Aj v prípade veterného počasia je krídlo pevne uchytené a jeho poloha sa nemení.
Stabilita okna je do značnej miery závislá od konkrétnych technických detailov, ako príklad môžeme uviesť polohovaciu poistku. Táto časť kovania má niekoľko integrovaných funkcií. Základnou funkciou je uvedenie krídla do správnej polohy oproti rámu. Pohyblivá časť tejto poistky istí krídlo pri zdvíhaní, a tým je zabránené jeho zvesovaniu. Ďalej zabezpečuje funkciu poistky proti nesprávnej manipulácii, ktorá zabraňuje prípadom zranenia alebo poškodenia okna. Podstata princípu tejto poistky je v tom, že kľučkou je možné pohybovať len ak je krídlo dotlačené v ráme.

Detail kovania MacoBezpečnosť
Väčšina násilných vniknutí do obytných budov sa odohráva prostredníctvom vypáčenia okien alebo balkónových dverí. Tento problém riešia tzv. "bezpečnostné okná". Tieto okná dokážu páchateľovi klásť zvýšený odpor a v mnohých prípadoch ho celkom odradia od vlámania. V žiadnom prípade sa však nedá hovoriť, že tieto okná sú neprekonateľné. Parametre spomínaných bezpečnostných okien sú dané predbežnou európskou normou ENV 1627.
Základom zvýšenej odolnosti okien sú bezpečnostné uzávery, ktoré majú tzv. hríbikové čapy a uzávery s T-drážkou. MACO i.S. bezpečnostné čapy sú samonastaviteľné hríbiky. Ide o najmodernejší uzatvárací systém, ktorý si ponecháva výhody klasického bezpečnostného kovania, ale vďaka špeciálnej konštrukcii uzatváracích čapov posúva bezpečnosť o krok ďalej. Tieto samonastaviteľné čapy majú schopnosť prispôsobiť sa veľkosti medzery medzi krídlom a rámom, a zároveň vynikajú veľmi dobrými výsledkami pri bezpečnostných skúškach. Veľmi dôležitou súčasťou bezpečnostného kovania je uzamykateľná kľučka, ktorej použitím sa zvyšuje odolnosť okna voči vlámaniu. Firma MACO ponúka kľučky uzamykateľné kľúčom TRESOR-Z alebo tlačidlom TRESOR-S, ktoré zároveň slúžia ako detské poistky.
Skúsenosti z praxe dokazujú, že najlepšie výsledky sa dosahujú rôznou kombináciou bezpečnostných opatrení. Preto prichádza ďalší stupeň ochrany - moderné elektronické systémy. Tieto systémy monitorujú polohu krídla oproti rámu, alebo dokonca spôsob uzatvorenia okna kovaním. Signál je potom prenesený na určené miesto, z ktorého môže byť kontrolovaná bezpečnosť celého objektu. Ďalšie uplatnenie elektronických systémov je v oblasti úspory energií, kde elektronický senzor na okne dáva informácie do systému vykurovania (napríklad pri otvorení okna dochádza k prerušeniu prívodu tepla do vykurovacieho telesa). Tieto systémy zahŕňa firma MACO v ponuke pod názvom MACO TRONIC.

Komfort
Základnou požiadavkou, ktorú vníma zákazník je pekný dizajn (kľučky, pánty) a možnosti farebného riešenia. Kvalitní výrobcovia dokážu ponúknuť niekoľko farebných riešení. Kovania Maco môžu byť biele, bronz, meď,... Ľahkú a dlhodobú bezporuchovú obsluhu a jednoduchý servis považujeme vo firme Maco za samozrejmosť.

Zaujímavou novinkou v komforte ovládania okenného kovania je inteligentný systém vetrania okien. Firma MACO ho ponúka pod obchodným názvom WINDOW MATIC. V tomto produkte sa stretáva riešenie vyššie uvedených problematík, to znamená vetrania a elektronických systémov. V ponuke sú dva varianty. Prvý variant slúži na otváranie a zatváranie okenných prvkov pomocou ručného spínača alebo diaľkového ovládača. Technickou prednosťou tohto systému je, že po zatvorení krídla zároveň uzatvorí všetky body celoobvodového kovania. Druhým variantom je inteligentný systém so senzorom poveternostných podmienok, ktorý možno naprogramovať na pravidelné cykly vetrania, vetranie v prestávkach alebo nočné vetranie. Nastavením parametrov vetrania je zároveň možné, nepovoliť naprogramované vetranie pri poklese vonkajšej alebo vnútornej teploty, na nami zvolenú hodnotu. Ešte vyšší stupeň inteligencie dodáva systému senzor poveternostných podmienok, ktorý v prípade dažďa, sneženia alebo silného vetra dáva povel na uzatvorenie okien.
Táto komfortná obsluha okien sa využíva hlavne vo verejných budovách ako sú školy, nemocnice ale aj v rodinných domoch, hlavne zimných záhradách.

Kompatibilita
Ďalšou prednosťou systémov kovania Maco je kompatibilita. Skrýva v sebe možnosť dodatočného rozširovania funkcií na už zabudovanom systéme. Táto možnosť je daná premysleným systémom vývoja tak, aby začleňovanie ďalších prvkov (elektronika) nespôsobovalo zákazníkovi viac škody ako úžitku aj pri dodatočnej montáži.


Neposkytnutie záruky
Poskytovanie záruky výrobcom môže byť okrem iného vylúčené v prípadoch, keď:

  • sa chyba vzťahuje na právny predpis alebo na úradné nariadenie, ktorých požiadavkám mal výrobok vyhovovať.
  • vlastnosti výrobku v okamžiku, keď začal byť výrobok uvádzaný do užívania nemohli byť s ohľadom na stav vedomostných a technických znalostí rozpoznané ako chybné.
  • bol vyrobený len základní prvok alebo dielči výrobok a vzniklá chyba bola zapríčinená konštrukciou výrobku, do ktorého bol tento základní prvok alebo dielči výrobok zapracovaný alebo inštruktážou výrobcu o tomto výrobku.

NÁVOD NA ÚDRŽBU